España

Programa Biblioteca escolar “puntedu”
Programa Biblioteca escolar

El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

El Programa dóna suport a les biblioteques escolars mitjançant accions concretes i materials específics per a tots els centres educatius.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3214]